meštrija

školska učiteljica

Meni ti je teta meštrija, predaje u nižima osnovne.