grba

ob. u prenesenom značenju: pleća, leđa

Ima tolko kuki na grbi, a još je hlebinec.