bakalar

student koji je po bolonjskom sustavu završio prve tri godine studija, dolazi od latinskog baccalaureus

Bakalari imaju ispite.