kara

penis, pimpek, kurac

Koju karu ima ovaj visoki!